O násDávame šancu konkrétnym ľuďom, nie nejakej pomyselnej mase ľudí. Lebo len pomoc konkrétnemu človeku je efektívna a preukázateľná.

NašÍm životným postojom je presvedčenie, že každý má právo na šancu.

Šancu na život a lásku. Na dôstojné žitie aj dôstojné dožitie. Aj keď mu osud nedoprial v úvode milujúcich, alebo vyspelých a zodpovedných biologických rodičov, aj keď sa nenarodil do rodiny citovo či finančne stabilnej. Aj keď ho choroby a postihnutia dostali na prah odkázanosti a bezdnádeje. Každý človek musí dostať šancu na to najzákladnejšie právo a tým je právo na život. Každé dieťa musí dostať šancu vyrastať v láskyplnom prostredí, každá mama a otec majú dostať šancu byť dobrými rodičmi, aj keď možno vo svojej rodine nemali ideálny príklad, alebo rodinu nemali vôbec.

Snažíme sa pracovať preventívne. Preto súčasťou nášho snaženia je aj osveta a vzdelávanie nielen klientov, ale aj verejnosti. Lebo je nutné okrem riešenia dôsledkov, odhaľovať aj príčiny. Realizujeme to cez sociálny občasník ŠANCA a mediálne kampane.

Ide nám o systémovosť a preto realizujeme projekty tak, aby na seba logicky nadväzovali a pomáhali komplexne. Aby boli použiteľné v  podobných komunitách, lebo rozširovaním dobrej skúsenosti a sieťovaním organizácií vylepšujeme systém ako celok.

Anna Ghannamová
prezidentka OZ Šanca pre nechcených

KONTAKT:

Šanca pre nechcených

občianske združenie
Hruškový sad 18, 841 06   Bratislava
zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová
zapísané: MV SR, číslo spisu.: VVS/1-900/90-47498
IČO: 50076396
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK90 0200 0000 0037 6134 3853

e-mail: sanca@sancaoz.sk, hniezdozachrany@hniezdozachrany.sk